ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Експертно-навчальний центр", що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи 35289526), Ліцензія на медичну практику від 27.03.2014 №283473 , в особі   директора Маслюка Василя Васильовича, що діє на підставі модельного Статуту, далі за текстом «Виконавець», керуючись статтею 633, статтею 641, статтею 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, які звернулася до Виконавця з метою отримання медичних послуг, укласти цей Публічний договір про надання медичних послуг на нижченаведених умовах:

1. Основні визначення, що використовуються у Договорі/Терміни:

1.1. Публічний договір про надання медичних послуг (надалі – «Договір») є публічним і визначає умови та правила надання Виконавцем Замовнику послуг та укладається на невизначений строк. Умови даного Договору є однаковими для всіх споживачів. 

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття (згода) Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється, шляхом замовлення та/або оплати послуг Замовником; та/або заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети Пацієнта та/або Інформованої добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, примірник якої знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця; та/або вчинення інших Підтверджуючих дій та засвідчує факт його укладення. 

1.4. Замовник/Пацієнт – особа, що акцептувала публічну оферту Виконавця/ уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг. 

1.5. Сторони Договору – спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванні у даному Договорі.

1.6. Послуги (медичні послуги) – комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеню складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця. 

1.7. Акційні Пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для всіх без винятку Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначені розпорядженням (наказом) Виконавця. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо. 

1.8. Cайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://enc.kiev.ua/ який є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

2.Загальні положення

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору. 

2.2. Цей Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту акцепту Договору. 

2.3. Послуги та Акційні пропозиції надаються на підставі цього Договору, згідно Правил перебування пацієнтів та Правил внутрішнього розпорядку Виконавця, затвердженим Виконавцем (далі - «Правила»), з якими Замовник може ознайомлюється при укладенні цього Договору.

2.4. Надання медичних послуг здійснюється кваліфікованим персоналом Виконавця, згідно із затвердженими стандартами МОЗ України з використанням відповідного сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних засобів і матеріалів. 

2.5. Виконавець надаючи Послуги та Акційні пропозиції може використовувати мережу Інтернет, телефон та/або комп’ютерну мережу. 

2.6. Місцем надання Послуг та Акційних пропозицій вважаються місцезнаходження Виконавця та його відокремлених підрозділів, якщо такі підрозділи наявні у Виконавця. 

2.7. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця.

2.8. У разі незгоди Замовника зі змінами та доповненнями, внесеними до цього Договору, Замовник зобов’язаний розірвати даний Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін та доповнень на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання даного Договору та продовження користування послугами свідчить про акцепт (згоду) Замовника з внесеними до Договору змінами та доповненнями. 

2.9. Укладенням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами цього Договору та Прейскурантом Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця, 

 • також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.10. У разі укладення між Замовником і Виконавцем індивідуального договору про надання послуг, умови такого договору матимуть переважну юридичну силу.

3. Предмет Договору

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Послуги Замовнику, а Замовник, у свою чергу, зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених даним Договором. 

3.2. Перелік та вартість Послуг визначається у відповідності до Прейскуранту Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

3. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний: 

 • надавати Замовнику своєчасно, якісно та в повному обсязі Послуги, які є предметом цього Договору;
 • оформляти належним чином надані Замовнику медичні послуги та зберігати медичну документацію, оформлену в процесі надання Послуг за цим Договором, у відповідності до вимог чинного законодавства України;
 • надавати Замовнику медичну документацію та інформацію, а також усі супутні документи, оформлені у процесі надання Послуг за цим Договором, у межах і порядку, визначених чинним законодавством України;
 • забезпечити Замовника кваліфікованим медичним персоналом;
 • надавати послуги на працюючому та справному обладнанні та з використанням якісних медичних препаратів, які застосовуються для надання Послуг;
 • здійснювати запис Замовника на прийом на підставі відповідного звернення Замовника (запису на прийом) на Сайті Виконавця або телефонним шляхом;
 • перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.

4.2. Виконавець має право: 

 • внести зміни до Прейскуранту, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця або іншим доступним способом;
 • відмовити у наданні медичних послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу Виконавця, у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані медичні послуги або з інших причин передбачених чинним законодавством України;
 • надавати пацієнту у доступній формі інформацію про стан його здоров’я, прогноз можливого розвитку захворювання, про сутність, безпеку, вартість, терміни проведення всіх медичних маніпуляцій, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

Примітка: У випадку, коли повна інформація про стан його здоров’я Замовника може завдати шкоди здоров’ю Пацієнту, Виконавець може її обмежити. В цьому випадку Виконавець інформує членів сім’ї Пацієнта. Таким чином, Виконавець діє також у випадку, коли Пацієнт перебуває в непритомному стані або не розуміє значення своїх дій та не може керувати ними; 

 • надавати Виконавцю Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації, у т. ч. інформацію про факт звернення до Замовника, стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, проведенні медичні втручання, а також інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта;
 • дотримуватись норм медичної етики та деонтології;
 • виставляти рахунки Замовнику, відповідно до встановлених цін Виконавцем, надавати Замовнику Акти виконаних робіт (наданих послуг) на Послуги;
 • на вимогу Пацієнта (за письмовою заявою) ознайомити його (законних представників) з медичною інформацію, а також з документацією (медичної карткою та іншими документами), відповідно до чинного законодавства України та положень Інструкції про порядок оформлення, зберігання та видачі медичної документації та інформації, затвердженої Виконавцем.

4.3. Замовник зобов’язаний: 

 • надати Виконавцю правдиві біографічні та адресні дані;
 • записатись на прийом, з’явитися до місця надання Послуг у погоджений із Виконавцем дату та час;
 • приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору;
 • своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги, які є предметом цього Договору, у визначеному даним Договором порядку;
 • неухильно дотримуватись призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, Правил Виконавця та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг;
 • негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою на ім’я керівника Виконавця, у якому надавались послуги. У протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

4.4. Замовник має право: 

 • вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання медичних послуг за цим Договором;
 • отримувати від Виконавця та ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією, у томі числі про стан свого здоров’я, оформленою в процесі надання медичних послуг за цим Договором, у відповідності до чинного законодавства України. Порядок ознайомлення з медичною документацію затверджується Виконавцем.
 • приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Вартість медичних послуг визначається у Прейскуранті Виконавця, що діє на дату оплати послуг та розміщений на Сайті Виконавця.

5.2. Оплата послуг за Договором здійснюється Замовником та/або Третьою особою у розмірі 100% ціни відповідної медичної послуги згідно Прейскуранту Виконавця до фактичного надання медичних послуг у безготівковій формі. 

5.3. Усі розрахунки за даним Договором здійснюються у національній грошовій одиниці України – гривні. 

5.4. Кошти сплачені Пацієнтом за отримані послуги не підлягають поверненню, у разі належного виконання умов Договору Виконавцем. 

6. Порядок надання послуг

6.1. Медичні послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця: м. Київ. Вул. М.Берлінського, 9. 

6.2. У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) календарного дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій. 

6.3. У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів. 

7. Гарантії та відповідальність Сторін

7.1. Виконавець гарантує якісне обслуговування та застосування обґрунтованих методів та методик лікування. 

7.2. Замовник гарантує належне виконання умов даного Договору, дотримання вимог лікувального режиму та своєчасний розрахунок із Замовником. 

7.3. Пацієнт погоджується, що після надання йому медичних послуг очікуваний результат може бути досягнуто після спливу певного строку. 

7.4. Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно із чинним законодавством України. 

7.5. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, яка виникла в процесі надання медичних послуг за цим Договором в результаті: 

 • неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;
 • дострокового припинення Замовником призначеного лікування (обстеження тощо) та/або порушення Пацієнтом встановленого для нього режиму;
 • дострокового припинення даного Договору з ініціативи Замовника;
 • неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;
 • недотримання Замовником приписів та рекомендацій лікарів Виконавця та/або порушення лікувального режиму.

7.6. Виконавець звільняється від відповідальності за кінцевий результат лікування, якщо виконувані Виконавцем дії відповідали протоколам надання відповідних медичних послуг або якщо в процесі лікування виникли ускладнення, пов’язані з неналежним виконанням Пацієнтом умов даного Договору. 

7.7. Виконавець відповідає за порушення умов Договору, якщо не доведе, що належне виконання умов Договору виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили. 

7.8. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникнутими (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо). 

7.9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війну і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо), дії або бездіяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за даним Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.

7.10. При настанні обставин, визначених у п. 7.9. даного Договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана не пізніше ніж у семиденний строк з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону.

7.11. Належним підтвердженням факту настання та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку. 

7.12. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця. 

7.13. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати небажані для Пацієнта матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Пацієнта, і не несе ніякої відповідальності. 

7.14. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості. 

8. Порядок врегулювання спорів

8.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін. 

8.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Пацієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем у визначені законодавством України строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. 

8.3. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного Послуг, оплаченого Пацієнтом або третьою стороною. 

8.4. У разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця. 

8.5. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору застосовуються положення законодавства України. 

9. Згода на медичне втручання, обстеження,огляд

9.1. При підтвердженні Замовлення Замовник (Пацієнт) погоджується, що:

- ознайомлений з характером кожної замовленої Послуги, ризиками медичного втручання/обстеження/огляду під час її проведення, правом вимагати припинення процедури, розуміє мету та характер медичного втручання/обстеження/огляду та надає згоду на медичне втручання,обстеження,огляд відповідно до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" № 2801–XII від 19.11.1992.

- з метою врахування факторів, які можуть впливати на результати надання Послуг повідомив медичного працівника Виконавця про лікарські засоби, які застосовує Пацієнт, про всі відомі вади, хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, іншу суттєву інформацію про стан здоров'я Пацієнта;

- мав можливість задавати будь-які питання стосовно Послуг, які надаються Виконавцем.

9.2. Замовник (Пацієнт) підтверджує надання Інформованої згоди пацієнта на проведення діагностики та лікування за формою, затвердженою Наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 шляхом підтвердження Замовлення на сайті Виконавця.

9.3. Згода на медичне втручання може бути відкликана Замовником (Пацієнтом) до безпосереднього надання Послуг Виконавцем.

10. Персональні дані Замовника (Пацієнта)

10.1. При оформленні Замовлення Замовник (Пацієнт) погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних в обсязі, необхідному для оформлення, підтвердження, оплати Замовлення та надання Послуги.

10.2. Факт оформлення Замовлення засвідчує надання Замовником (Пацієнтом) згоди Виконавцю на обробку його персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, власником якої є Виконавець.

10.3. Метою обробки персональних даних є надання Пацієнту Послуг Виконавцем та надання Замовнику (Пацієнту) можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Замовника (Пацієнта), зокрема результатів надання Послуг, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами надання Послуг та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються наданих Послуг та стану здоров’я.

10.4. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Замовник (Пацієнт) надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Замовником (Пацієнтом) при оформленні Замовлення, а також результатами надання Послуг.

10.5. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Замовника (Пацієнта) під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

10.6. Замовник (Пацієнт) зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті Виконавця за адресою http://tmdkl.te.ua для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Пацієнта, зазначеними на сайті Виконавця, і персональними даними Пацієнта, наданими ним при отриманні Послуг, Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Пацієнту до моменту з’ясування особи Пацієнта.

10.7. Надані Замовником (Пацієнтом) персональні дані можуть бути передані виключно у порядку, встановленому законодавством України про захист персональних даних

11. Інші умови

11.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України. 

11.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) 

 • повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

11.3. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом директора Виконавця. 

11.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та можуть направлятися у вигляді листів на адресу електронної пошти Пацієнта, зазначену в Анкеті Пацієнта.

11.5. Всі зміни та доповнення до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця. 

11.6. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

11.7. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів. 

11.8. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації Третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

12. Реквізити Виконавця

ТОВ «ЕКСПЕРТНО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР»

Юридична  адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75

Поштова адреса: 04060, м. Київ, вул. М.Берлінського, 9

ЄДРПОУ 35289526

Розрахунковий рахунок : UA233052990000026002006217810 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Платник єдиного податку III гр.5%  

тел. (044) 362-44-31, (044)  362-44-85

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор Маслюк В.В.

Замовник - з умовами Публічного договору про надання медичних послуг згоден.

На сторінку оплати